Impressum

Vydavatel
HENNECKE-OMS S.p.A. a socio unico
Telefon: +39 0362 983-1
E-mail:info@hennecke-oms.com

Sede Legale: Via Sabbionetta 4 · 20843 Verano Brianza (MB), Itálie
Cap. Soc. € 2.322.000,00
C.C.I.A.A. Monza Brianza MB 1218538
P.IVA/C. F. IT 08322500151

Jednatelé společnosti
Dr. Andrea Mariani, Thomas Wildt

Vlastnické poměry:
Vlastníkem HENNECKE-OMS je HENNECKE GMBH se sídlem v Sankt Augustin (Německo)

Všeobecné uživatelské podmínky

Přístup a využívání těchto webových stránek podléhá následujícím ustanovením. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky. Tyto webové stránky byly vyvinuty společností HENNECKE-OMS S.p.A. (dále jen HENNECKE-OMS), která je rovněž jejich administrátorem. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení kdykoliv a bez předchozího oznámení zcela nebo částečně změnit naše webové stránky, všeobecné uživatelské podmínky, naše všeobecné obchodní podmínky, jakož i naše prodejní a dodací podmínky a/nebo zastavit jejich provozování. Prosíme Vás tedy, abyste si je při své další návštěvě těchto webových stránek znovu prohlédli a změny/doplnění vzali na vědomí.

Přenechání do užívání:
Veškeré informace, dokumenty a obrázky zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výlučným vlastnictvím HENNECKE-OMS. Svolení k jejich využití je dáno s výhradou, že na všech kopiích bude uveden copyright, informace budou využívány pouze k soukromým účelům a nedojde k žádnému komerčnímu využití, informace nebudou žádným způsobem měněny a veškerá zobrazení webových stránek budou použita pouze spolu s příslušným textem.

Ochranné známky a autorská práva:
Veškeré ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách jsou majetkem HENNECKE-OMS, ledaže by tyto byly označeny jako práva třetích osob nebo byly jinak jako takové rozpoznatelné. Neautorizované užívání těchto ochranných známek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských, známkových nebo jiných ochranných práv.

Omezení ručení:
Společnost Hennecke sestavila informace nacházející se na těchto webových stránkách z interních a externích zdrojů, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, s profesionální péčí. Snažíme se neustále rozšiřovat a aktualizovat tuto nabídku informací. Informace na těchto webových stránkách slouží k představení HENNECKE-OMS a jejích výrobků a služeb. Nepřebíráme ovšem žádnou záruku – ani výslovnou, ani skrytou – za úplnost nebo správnost informací na těchto webových stránkách. Zejména byste si měli být vědomi toho, že tyto informace již nemusí být aktuální. Z tohoto důvodu byste měli informace získané z těchto webových stránek ověřit, než je použijete – ať už jakýmkoli způsobem. Poradenství na těchto webových stránkách Vás žádným způsobem nezbavuje povinnosti vlastní kontroly našich aktuálních odkazů na poradenství – zejména našich bezpečnostních listů a technických informací – a našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro plánovaný postup a účely. Pokud potřebujete zvláštní rady nebo pokyny s ohledem na naše výrobky a služby, okamžitě nás prosím kontaktujte. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že na tyto webové stránky vstupují a jejich obsah využívají na vlastní riziko. Ani HENNECKE-OMS, ani třetí osoby, které jsou zapojené do vytváření, produkce nebo sdělování těchto webových stránek, nejsou odpovědné za škody nebo poškození vzniklá z přístupu nebo nemožnosti přístupu, z využití nebo nemožnosti využití těchto webových stránek, případně z okolnosti, že se spoléháte na informaci obsaženou na těchto webových stránkách.

Webové stránky třetích osob, poskytovatelů/odkazy:
Tyto webové stránky obsahují také odkazy nebo upozornění na webové stránky třetích osob. Tyto odkazy na webové stránky třetích osob nepředstavují souhlas s jejich obsahem ze strany HENNECKE-OMS. HENNECKE-OMS nepřebírá žádnou odpovědnost za disponibilitu nebo obsah takovýchto webových stránek a žádné ručení za škody či poškození vzniklá z využití tohoto obsahu – ať už jakýmkoli způsobem. Odkazy na jiné webové stránky jsou uživatelům těchto webových stránek poskytovány pouze pro vytvoření určitého komfortu. Navázání spojení s těmito webovými stránkami probíhá na vlastní riziko uživatele.

Vámi poskytované informace:
Uživatel webových stránek je v plném rozsahu odpovědný za veškeré informace, které zašle HENNECKE-OMS, a to s ohledem na jejich obsah a správnost, a také je odpovědný za to, že nejsou porušována práva třetích osob. Uživatel souhlasí s tím, že HENNECKE-OMS tyto informace ukládá a využívá ke statistickým vyhodnocením či jiným uvedeným obchodním účelům, pokud se nejedná o osobní údaje, které přesahují rámec základních údajů nebo uživatelských údajů ve smyslu § 5 a § 6 zákona o informacích a ochraně údajů telekomunikačních služeb (TDDSG). Společnost HENNECKE-OMS je zejména oprávněna využívat obsah takovýchto sdělení, včetně nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo know-how, které je v ní obsažené, k jakémukoli účelu, včetně vývoje, výroby a/nebo uvádění výrobků nebo služeb na trh, a tyto informace reprodukovat a bez omezení je zpřístupnit třetím stranám.

Mezinárodní uživatelé:
Tyto webové stránky kontroluje, provozuje a spravuje HENNECKE-OMS v lokalitě Verano Brianza. Tyto stránky jsou určené výhradně k užívání v regionu EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika). HENNECKE-OMS nepřebírá žádnou záruku za to, že informace prezentované na těchto webových stránkách budou správné i v místech mimo EMEA, zejména že budou k dispozici výrobky a služby stejného vzhledu, velikosti a za stejných podmínek. Pokud byste spustili tyto webové stránky odněkud mimo území EMEA a/nebo stahovali jejich obsah, pak jste sami zodpovědní za to, že se toto pojí s místními zákony platnými v místě pobytu. Výrobky zmiňované na těchto webových stránkách, mohou mít v různých zemích různé balení/velikost balení, popisky a označení.

Prosíme zákazníky v USA, aby se obraceli na společnost HENNECKE Inc., která je tam odpovědná za obchody HENNECKE-OMS.

Prodej výrobků HENNECKE-OMS:
Prodej našich výrobků se uskutečňuje vždy za našich aktuálních Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Stránka s heslem: přístupové oprávnění:
Jste povinni chránit přístupové oprávnění před neoprávněným přístupem třetích osob tak, aby nebylo používáno jinými osobami bez Vašeho svolení. Musíte bezodkladně informovat Hennecke, jakmile se dozvíte o narušení bezpečnosti jakýchkoli informací uložených na webových stránkách HENNECKE-OMS - nebo neoprávněném použití svých přístupových údajů nebo budete mít indicie o tom, že takovéto události jsou možné.

Aplikované právo:
Jakékoliv právní nároky nebo procesy, které se vyskytnou ve spojení s webovými stránkami nebo jejich užíváním, podléhají právu Spolkové republiky Německo, s výjimkou nařízení Mezinárodního soukromého práva a jednotného Zákona o mezinárodním nákupu movitých věcí na základě Haagské úmluvy o obchodním právu ze dne 1964-07-01 a UN úmluvy o obchodním právu ze dne 1980-04-11.

Výroky zaměřené do budoucna:
Tato internetová stránka obsahuje určité výroky zaměřené do budoucna. Tyto údaje jsou charakterizované slovy jako "věří", "vychází z toho" nebo "očekává", popř. podobnými formulacemi. Různá známá i neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory by mohly vést k tomu, že se skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo performance naší společnosti bude výrazně lišit od toho, co bylo v těchto výrocích zaměřených do budoucna výslovně nebo implicitně předpokládáno.

K těmto faktorům patří mimo jiné:

  • poklesy konjunktury v oborech, ve kterých provozujeme naše obchodní činnosti;
  • nové, popř. změněné předpisy zvyšující naše provozní náklady nebo jinak snižující naši ziskovost;
  • zvýšení našich nákladů na suroviny, zejména v těch případech, kdy tyto náklady nemůžeme přenést na naše zákazníky;
  • skončení nebo snížení patentové ochrany pro naše výrobky;
  • ručení, především v souvislosti s environmentálními zákony a z nároků z ručení za výrobek;
  • kolísání směnných kurzů, jakož i změny obecné ekonomické situace;
  • a jiné faktory uvedené na této internetové stránce.

Tyto faktory zahrnují i takové, které jsme popsali v hlášeních pro Frankfurtskou burzu cenných papírů a také pro americký Úřad pro dohled nad cennými papíry (vč. formuláře 20-F). Z důvodů těchto nejistot odrazujeme čtenáře od toho, aby se přespříliš spoléhali na takovéto výroky zaměřené do budoucna. Nepřebíráme žádný závazek k aktualizaci takovýchto výroků zaměřených do budoucna nebo k úpravě na základě budoucích událostí či vývoje.

KONTAKT