Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost HENNECKE-OMS jako odpovědná osoba ve smyslu GDPR si je vědoma toho, že je pro Vás důležitá ochrana Vašeho soukromí při užívání našich webových stránek. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto bychom chtěli, abyste věděli, kdy jaké osobní údaje, v jakém rámci, popř. za jakých podmínek zpracováváme. Chtěli bychom Vás proto informovat o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů podle zadání Základní směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR).

Titolare del trattamento

Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je
HENNECKE-OMS S.p.A. a socio unico
Sede Legale: Via Sabbionetta 4 · 20843 Verano Brianza (MB), Itálie
Telefon: +39 0362 983-1

E-mail:info@hennecke-oms.com
Web: www.hennecke-oms.com 

Zmocněnci pro ochranu osobních údajů

Zmocněnci pro ochranu osobních údajů společnosti HENNECKE-OMS S.p.A. jsou pan Luciano Fasolo a pan Alessandro Redaelli, které můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo e-mailem na privacy@hennecke-oms.com 

Vysvětlivky
Odpovědná osoba (dále také: „dotyčná osoba“) bude od Vás účelně a zákonně získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje, jen pokud to bude nezbytné; v rámci tohoto vystupování na internetu se údaje zjišťují zejména proto, aby se zaručila funkčnost vystupování a také nabízených služeb. Podrobnosti k příslušnému zjišťování a zpracování údajů naleznete níže.

Údaje jsou zpravidla smazány, jakmile pomine účel zpracování/uložení údajů. Uložení může trvat i nadále, pokud evropský nebo německý zákonodárce ukládá delší lhůty pro uložení. K zablokování nebo výmazu údajů dojde také tehdy, když uplyne lhůta pro uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže by potřeba dalšího uložení údajů trvala i nadále pro účely uzavření smlouvy nebo splnění smlouvy. Podrobnosti k tomu naleznete níže.

Hostitelem systému Content Management je GoDaddy Deutschland GmbH se sídlem Hansestr. 111 v 51149 Köln (e-mail: hq@godaddy.com, telefon: +49 8921094807). V ostatním se dále odkazuje na bod Ukládání v systému Content Management odpovědné osoby.

Získávání a zpracování údajů

 
Provozování webové stránky; logfiles

Při spuštění stránky www.hennecke-oms.com nebo jiného výstupu výše uvedeného podniku na adrese www.hennecke-oms.com se zjišťují následující osobní údaje dotyčné osoby a ukládají se v logfile:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém dotyčné osoby
 • Poskytovatel internetových služeb dotyčné osoby
 • IP adresa dotyčné osoby
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých se systém dotyčné osoby dostal na naše internetové stránky
 • Webové stránky, které systém dotyčné osoby spouští přes naše webové stránky

Zpracování údajů, popř. jejich ukládání v logfiles se provádí k zajištění funkčnosti webových stránek, popř. jejich komfortního užívání. Navíc nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Základem pro zpracování jsou rovněž administrativní aspekty. Údaje se vyhodnocují pouze v souvislosti se statistickými vyhodnoceními, přičemž jednotliví uživatelé zůstávají anonymní.

Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše vyjmenovaných účelů zjišťování údajů, popř. zajištění funkčnosti vystupování online. Zjištěné údaje v žádném případě nepoužíváme k tomu, abychom si dělali úsudky ohledně Vaší osoby.

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou nezbytné k dosažení účelu jejich zjišťování. V případě evidence údajů k poskytování webových stránek je tomu tak v každém případě po sedmi dnech. V tomto případě se IP adresy uživatelů vymažou nebo odosobní, takže přiřazení klienta již není možné.

Zpravidla neexistuje žádná zákonná nebo smluvní povinnost poskytování těchto údajů. V případě, že by tyto údaje nebyly poskytnuty, není možné poskytnutí funkčního webového výstupu.

 
Kontaktní formuláře; e-mailový kontakt; přihlášky

Popis a rozsah zpracování údajů

V rámci naší webové prezentace je k dispozici několik kontaktních formulářů, které je možné využít pro kontaktování elektronickou cestou. Jestliže tuto možnost využijete, pak se údaje zadané do zadávací masky přenesou k nám a uloží se. Dále se ukládá IP adresa a také datum a čas přenosu. Přenos se přitom uskutečňuje na ten podnik, který má být také skutečně kontaktován. Tam se provádí další zpracování Vaší záležitosti. Povaha přenášených údajů se řídí jednak podle informací, které potřebuje odpovědná osoba, a jednak podle rozsahu přenášených údajů, o kterém rozhodla dotyčná osoba.

Navíc nabízíme různé možnosti kontaktování pracovníků nebo oddělení odpovědné osoby či podniku kliknutím na různé e-mailové adresy. V těchto případech se rovněž přenáší IP adresa, e-mailová adresa a také datum a čas. Navíc se přenášejí takové informace, které nám poskytnete.

Zjišťování a zpracování dat se provádí vždy proto, aby mohla být zpracována záležitost dotyčné osoby.

Jinak se Vaše záležitost, popř. Vaše osobní údaje ukládají v systému Content Management v rámci použití kontaktního formuláře nebo kontaktování e-mailem.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je potom pro splnění smlouvy s dotyčnou osobou jako smluvní stranou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 1. Alt. GDPR nebo k realizaci předsmluvních opatření s dotyčnou osobou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 2. Alt. GDPR. Zpracování může navíc probíhat na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR, pokud existuje oprávněný zájem odpovědné osoby, jako například v rámci vytvoření vazby se zákazníkem. Pro odpovědnou osobu je totiž v rámci její ekonomické činnosti nezbytné, aby byla v kontaktu se zákazníkem, popř. aby byla pro zákazníky/zájemce k zastižení.

Právní základ pro ukládání v systému Content Management je podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR v každém případě zákonný. Ukládání je nezbytné pro zajištění infrastruktury a funkčnosti webových stránek, a navíc i k zajištění webového výstupu proti případům poškození údajů, atp.

Pokud by zpracování záležitosti dotyčné osoby souviselo s nějakou již existující smlouvou s dotyčnou osobou, pak se bude doba uložení zpravidla řídit podle této již existující smlouvy. Jinak platí, že údaje budou smazány, jakmile bude definitivně dosažen účel zpracování; v jednotlivých případech musí být respektovány zákonné lhůty.

Zpravidla (s odhlédnutím od výjimek) nebude existovat žádný zákonný nebo smluvní závazek pro poskytování příslušných údajů tímto způsobem. Pokud ovšem údaje neposkytnete, nebude možné zpracovat Vaši případnou záležitost elektronickou cestou.

 
Kontaktování v rámci žádosti o místo

U žádosti o místo se v kontaktním formuláři žádosti o místo musí sdělit hlavně tyto osobní údaje:

 • Oslovení, titul
 • Jméno a příjmení
 • Ulice, číslo domu
 • PSČ, bydliště
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo/číslo na mobilní telefon
 • Nahrání příloh pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa – podklady k žádosti o místo, životopis, srovnatelné dokumenty

Při odeslání podkladů se navíc ukládá IP adresa, datum a čas odeslání.

Poznámka k citlivým údajům: výslovně upozorňujeme na to, že žádosti o místo, zejména pak životopisy, vysvědčení a další údaje, které nám předáváte, mohou obsahovat zvláštní kategorie osobních údajů o rasovém či etnickém původu, ohledně politických názorů, náboženského nebo světonázorového přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických nebo biometrických údajů zdravotní údaje nebo údaje o sexuálním životě, popř. sexuální orientaci. Upozorňujeme Vás ovšem na skutečnost, že tyto konkrétní údaje pro zpracování Vaší žádosti o místo nepotřebujeme. Pokud nám přesto sdělíte takovéto údaje ve své online žádosti o místo, pak musíte zvlášť souhlasit s tím, aby společnost HENNECKE-OMS mohla tyto údaje zjišťovat, zpracovávat a využívat k vyřizování žádosti o místo. Zpracování takovýchto údajů probíhá v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a s ostatními příslušnými právními předpisy.

Tyto informace se zpracovávají, abychom mohli posoudit a vyřídit Vaši žádost o místo. V případě počátečního zaslání podkladů k žádosti o místo rozhodně neexistuje žádná zákonná povinnost předání příslušných údajů. Nesdělení příslušných údajů může vést k tomu, že Vaše žádost o místo nebude zohledněna vůbec nebo ne takovým způsobem, který by vedl k jinému výsledku než by tomu bylo v případě sdělení vyžádaných údajů.

Vaše údaje se ukládají a částečně zpracovávají u pověřeného zpracovatele, jmenovitě Talent Soft GmbH, Spichernstr. 6, 50672 Köln, Tel. 0221 1688030, e-mail contact.de@talentsoft.coma/nebo v systému Content Management. Ohledně systému Content Management odkazujeme na ukládání v systému Content Management odpovědné osoby. Toto zpracování společně s pověřenými zpracovateli je nezbytné, protože odpovědná osoba využívá a na základě své podnikové struktury musí využívat systémy řízení a služby pro umístění webové stránky nabízené třetími osobami. Odpovědná osoba v konkrétním jednotlivém případě udržuje smlouvy o zpracování zakázek, aby byla dodržena ustanovení GDPR. V ostatním zpracování probíhá prostřednictvím vždy adresovaného podniku.

Právním základem pro zpracování údajů je ostatně čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) ve spojení s čl. 88 GDPR ve spojení s čl. 26 odst. 1 (příp. ve spojení s odst. 8 věta 2) nového německého zákona o ochraně osobních údajů. Jinak je právním základem pro svolení čl. 9 odst. 2 písmeno a) ve spojení s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) ve spojení s čl. 7 ve spojení s čl. 88 GDPR ve spojení s § 26 odst. 2 nového německého zákona o ochraně osobních údajů.

Svolení lze podle čl. 7 odst. 3 S. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 2 S. 4 nového německého zákona o ochraně osobních údajů kdykoliv odvolat. Zákonnost údajů získaných až do odvolání tím zůstává nedotčena. Odvolání lze provést na výše uvedené adrese nebo na privacy@hennecke-oms.com.

Údaje se v rámci procesu žádosti o místo uchovávají v závislosti na době trvání procesu žádosti o místo, příp. jeho výsledku. Pokud by proces žádosti o místo skončil s kladným výsledkem, budou se údaje dále uchovávat k realizaci pracovního poměru. Po ukončení pracovního poměru se údaje nadále uchovávají v souladu se zákonnými lhůtami pro uchování. Pokud by proces žádosti o místo skončil s negativním výsledkem, pak budou údaje smazány 5 měsíců po sdělení výsledku procesu žádosti o místo. Lhůta pro uchování vyplývá z oprávněného zájmu odpovědné osoby, aby se mohla bránit proti případným pracovně právním krokům dotyčné osoby, čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR.

 
Kontaktování Techcenter

V rámci kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře v Techcenter se musí hlavně uvést

 • firma
 • příjmení
 • stát
 • e-mail
 • telefonní číslo

Kromě toho je možné volitelně sdělit:

 • jméno
 • adresa
 • zpráva

Tyto osobní údaje se shromažďují k umožnění odpovědi dotyčné osobě. Jinak se ukládá také IP adresa a datum a čas kontaktování.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je potom pro splnění smlouvy s dotyčnou osobou jako smluvní stranou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 1. Alt. GDPR nebo k realizaci předsmluvních opatření s dotyčnou osobou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 2. Alt. GDPR. Zpracování může navíc probíhat na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR, pokud existuje oprávněný zájem odpovědné osoby, jako například v rámci vytvoření vazby se zákazníkem řádné obchodní činnosti.

Pokud by zpracování záležitosti dotyčné osoby souviselo s nějakou již existující smlouvou s dotyčnou osobou, pak se bude doba uložení zpravidla řídit podle této již existující smlouvy. Jinak platí, že údaje budou smazány, jakmile bude definitivně dosažen účel zpracování; v jednotlivých případech musí být respektovány zákonné lhůty.

Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytování osobních údajů. V jednotlivých případech mohou existovat smluvní povinnosti, takže při neposkytnutí by mohly vzniknout ekonomické a/nebo právní nevýhody pro dotyčnou osobu. To se musí posoudit na základě konkrétního jednotlivého případu.


Kontaktování servisu 360°

V rámci servisu 360 je nutné poskytnout mimo jiné tyto údaje:

 • firma
 • příjmení
 • stát
 • e-mail
 • telefonní číslo

Kromě toho je možné volitelně sdělit:

 • jméno
 • adresa
 • zpráva

Jinak se ukládá také IP adresa a datum a čas odeslání. Tyto osobní údaje se shromažďují k umožnění co nejlepší odpovědi na žádost dotyčné osoby.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je potom pro splnění smlouvy s dotyčnou osobou jako smluvní stranou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 1. Alt. GDPR nebo k realizaci předsmluvních opatření s dotyčnou osobou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 2. Alt. GDPR. Zpracování může navíc probíhat na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR, pokud existuje oprávněný zájem odpovědné osoby, jako například v rámci vytvoření vazby se zákazníkem nebo z kulantních aspektů.

Pokud by zpracování záležitosti dotyčné osoby souviselo s nějakou již existující smlouvou s dotyčnou osobou, pak se bude doba uložení zpravidla řídit podle této již existující smlouvy. Jinak platí, že údaje budou smazány, jakmile bude definitivně dosažen účel zpracování; v jednotlivých případech musí být respektovány zákonné lhůty.

Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytování osobních údajů. V jednotlivých případech mohou existovat smluvní povinnosti, takže při neposkytnutí by mohly vzniknout ekonomické a/nebo právní nevýhody pro dotyčnou osobu. To se musí posoudit na základě konkrétního jednotlivého případu.

 
Přihlášení/užívání servisního portálu 360°

Jednotlivým oprávněným osobám bude poskytnuta možnost přihlásit se na portál 360° a využívat jeho výhody a informace. K tomuto účelu musí být dotyčné osobě poskytnuty přihlašovací údaje a dotyčná osoba si musí vygenerovat heslo.

Údaje se ukládají proto, aby se dotyčná osoba mohla kdykoliv přihlásit na servisní portál. Tam dotyčná osoba ukládá další údaje.

Při užívání se navíc v logfile zaznamenává IP adresa a čas/datum přihlášení a odhlášení.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je potom pro splnění smlouvy s dotyčnou osobou jako smluvní stranou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 1. Alt. GDPR nebo k realizaci předsmluvních opatření s dotyčnou osobou čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b) 2. Alt. GDPR. Zpracování může navíc probíhat na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR, pokud existuje oprávněný zájem odpovědné osoby, jako například v rámci vytvoření vazby se zákazníkem nebo z kulantních/servisních aspektů.

Údaje budou vymazány, jakmile se dotyčná osoba definitivně odhlásí a přestane portál využívat. V jednotlivých případech tomu mohou odporovat zákonné lhůty pro uložení.

Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytování osobních údajů. V jednotlivých případech mohou existovat smluvní povinnosti, takže při neposkytnutí by mohly vzniknout ekonomické a/nebo právní nevýhody pro dotyčnou osobu. To se musí projednat na základě konkrétního jednotlivého případu.

 
Přihlášení na různé akce

V jednotlivých případech je nabízeno přihlášení na různé akce. V této souvislosti jsou vždy individuálně zjišťovány osobní údaje dotyčné osoby. Zjišťují se údaje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro realizaci účasti dotyčné osoby na dané akci. Pokud by příslušné údaje nebyly uvedeny, může se stát, že organizátor účast na akci zamítne. Kromě těchto údajů se ukládá ještě IP adresa a datum a čas přihlášení.

Odpovědná osoba nebo podnik pravidelně předává tyto údaje příslušnému organizátorovi. Přitom se může stát, že dojde k předání údajů do třetí země. Příslušné předání údajů je podle čl. 49 odst. 1 věta 1 písmeno c) GDPR přípustné, i kdyby v daném státě eventuálně nepřevládala přiměřená bezpečnostní úroveň.

V ostatním probíhá sběr a zpracování údajů vždy na základě souhlasu dotyčné osoby podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) ve spojení s čl. 7 GDPR.

Údaje jsou uložené jen tak dlouho, dokud daná akce neskončí.

 
Ukládání v systému Content Management odpovědné osoby

Odpovědná osoba používá systém Content Management, u kterého zase provádí hosting a údržbu zpracovatel zakázky (viz k tomu také vysvětlivky). Jinak řečeno, tento systém Content Management je správní program k provozování webové stránky a webových stránek podniku, kontaktních formulářů, služeb, atd. Všechny výše uvedené a znázorněné procesy osobního zpracování se navíc transferují do tohoto systému Content Management a ukládají se tam. Toto ukládání, popř. zpracovatelské procesy související se systémem Content Management mají mimo jiné za účel zajistit bezpečnost osobních údajů a fungovat jako záloha. V rámci zpracování údajů existuje smlouva o zpracování zakázky, která mimo jiné stanoví dostatečná technická a organizační opatření.

Ukládání osobních údajů v systému Content Management je ostatně také z technického hlediska nezbytné pro provozování online přítomnosti a nabízených služeb.

V souladu s tím je zpracování v souvislosti se systémem Content Management založené na čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR, aby byla zajištěna funkčnost webových služeb a bylo možné nabízet dotyčné osobě nabízené služby. Existuje také příslušná smlouva se zpracovatelem zakázky o zpracování zakázky podle čl. 28 odst. 3 věta 1 GDPR.

Osobní údaje se v systému Content Management ukládají vždy na dobu 5 týdnů. Poté se vytvoří záloha těchto údajů, která se bezpečně a zakódovaná uloží. Tato záloha existuje po dobu dalších 5 týdnů, dokud se nevytvoří další záloha ze systému Content Management. Pro pořízení zálohy je z výše uvedených důvodů rozhodující čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR.

Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytování osobních údajů. V jednotlivých případech mohou existovat smluvní povinnosti, takže při neposkytnutí by mohly vzniknout ekonomické a/nebo právní nevýhody pro dotyčnou osobu. To se musí posoudit na základě konkrétního jednotlivého případu. Neposkytnutí osobních údajů do systém Content Management by vedlo k tomu, že by Vaše záležitosti nemohly být zpracovány a/nebo by došlo k narušení provozu internetového internetového vystupování.
 

Analytické nástroje

 
Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek. Informace o Vašem užívání těchto webových stránek, které vytváří cookie, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Aktivovali jsme anonymizování IP („anonymizeIp“), takže Vaše IP adresa se v rámci členských států Evropské unie nebo ostatních smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru se nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší celá IP adresa na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google využívat tyto informace k vyhodnocování Vašeho užívání webových stránek, k sestavování hlášení o aktivitách webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu pro provozovatele těchto webových stránek. IP adresa sdělená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji z Google.

Příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; upozorňujeme ovšem na to, že v takovémto případě eventuálně nebude možné v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Mimoto můžete zabránit shromažďování údajů, které vytvářejí cookies a které se vztahují na Vaše užívání těchto webových stránek (vč. Vaší IP adresy) u Google a také zpracování těchto údajů ze strany Google tak, že si pomocí následujícího odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete a nainstalujete zásuvný modul k prohlížeči.

Shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se opt-out-cookie, což zabrání budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek: deaktivovat Google Analytics

Podrobnější informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlnebo na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/.

Navíc využíváme Google Analytics k vyhodnocení údajů z AdWords a double-click-cookie ke statistickým účelům. Pokud byste si to nepřáli, můžete tuto funkci deaktivovat ve správci zadání nastavení (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Tato webová stránka využívá funkci “demografické znaky” Google Analytics. Takto lze vytvářet zprávy obsahující údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí ze zájmově zaměřené reklamy od Google a také z údajů o návštěvnících třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat pomocí nastavení oznámení na svém účtu u Google nebo shromažďování Vašich údajů prostřednictvím Google Analytics obecně zakázat, jak je znázorněno v bodě “Nesouhlas se shromažďováním údajů”.

Uzavřeli jsme s Google smlouvu o zpracování údajů ze zakázek a při využívání Google Analytics kompletně realizujeme přísná zadání německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Zpracování Vašich údajů prostřednictvím Google Analytics se uskutečňuje ke zvyšování efektivity našich webových stránek.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Vaše zájmy týkající se ochrany Vašich práv a svobod jsou hájené pomocí anonymizování IP takovým způsobem, aby naše zájmy týkající se provozu efektivních webových stránek zůstaly nedotčené.

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.

 
Google AdWords a Google conversion-tracking

Tyto webové stránky využívají Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

V rámci Google AdWords využíváme takzvané conversion-tracking. Když kliknete na zobrazení vložené ze strany Google, nastaví se cookie pro conversion-tracking. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto cookies ztrácí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Když uživatel navštíví některé z těchto webových stránek a cookie ještě nepropadlo, dokáže Google a my rozpoznat, že uživatel kliknul na toto zobrazení a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords dostane cookie. Cookies nelze dosledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané pomocí conversion-cookies slouží k tvorbě statistik conversion pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro conversion-tracking. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich zobrazení a byli přesměrováni na stránku vybavenou conversion-tracking-tag. Neobdrží ovšem žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete podílet na trackingu, můžete proti tomuto využití odporovat tak, že snadno deaktivujete cookie Google conversion-tracking pomocí svého internetového prohlížeče v uživatelském nastavení. Potom nebudete zahrnuti do statistik conversion-tracking.

Ukládání “conversion-cookies“ se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, aby mohl optimalizovat jak svoji internetovou nabídku, tak i svoji reklamu.

Více informací o Google AdWords a Google conversion-tracking naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni o použití cookies a cookies povolíte pouze v jednotlivých případech, přijetí cookies pro určité případy nebo zcela vyloučíte a také aktivujete automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.

 
Google reCAPTCHA

Na našich stránkách využíváme “Google reCAPTCHA” (dále jen “reCAPTCHA”). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Pomocí reCAPTCHA se má ověřit, jestli zadání údajů na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provedl člověk nebo automatizovaný program. K tomuto účelu analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníků webových stránek na základě různých znaků. Tato analýza značně běžet automaticky, jakmile návštěvník otevře webovou stránku. reCAPTCHA provádí analýzu na základě vyhodnocení různých informací (např. IP adresa, doba setrvání návštěvníka webových stránek na stránkách nebo uživatelem prováděné pohyby myší). Údaje shromážděné při analýze se předávají na Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají kompletně na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni na skutečnost, že probíhá analýza.

reCAPTCHA se využívá k tomu, abychom chránili naše internetové nabídky před zneužívajícím automatizovaným vyzvídáním a před SPAMY.

Oprávněný zájem v případě ochrany před zneužívajícím automatizovaným vyzvídáním, příp. ochrany před SPAMY není jen zcela zřejmý, ale znamená výhodu i pro Vás jako uživatele webových stránek, když tímto způsobem přináší spokojenost i Vám.

Zpracování dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

Další informace ohledně Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete pod následujícími odkazy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.
 

Zásuvné moduly, nástroje a propojení pomocí odkazů

 
YouTube

Naše webová stránka používá zásuvné moduly stránky YouTube, kterou provozuje Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Serveru YouTube je přitom sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožníte YouTube Vaše chování při surfování přiřadit přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte od svého účtu na YouTube.

YouTube se využívá v zájmu příjemného zobrazení našich online nabídek, popř. také k znázornění a představení našich produktů. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR dar.

Další informace ohledně nakládání s údaji o uživatelích naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.

 
Webové fonty Google

Tato stránka používá k jednotnému zobrazení druhů písma takzvané webové fonty, které poskytuje Google. Při vyvolání stránky nahraje Váš prohlížeč potřebné takzvané webové fonty do Vašeho browser cache, aby se texty a typy písma zobrazily správně.

K tomuto účelu musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Google. Tím se také Google dozví, že byla přes Vaši IP adresu spuštěna naše webová stránka. Využívání webových fontů Google se uskutečňuje v zájmu jednotného a příjemného zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, bude Váš počítač využívat standardní písmo.

Další informace k webovým fontům Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faqa v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.

 
Mapy Google

Tato stránka využívá přes API mapovou službu mapy Google. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro využívání funkcí mapy Google je nezbytné uložit Vaši IP adresu. Tato informace se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se uloží. Poskytovatel této stránky nemůže tento přenos dat nijak ovlivnit.

Využívání map Google se uskutečňuje v zájmu příjemného zobrazení našich online nabídek a snadného nalezení míst, které na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Možnosti trasování map Google můžete také pomocí svého prohlížeče vypnout. Podrobnosti k tomu naleznete v popisu svého prohlížeče.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.

 
Propojení Facebook, Twitter, Expo21xx, Pressebox

Na stránkách Hennecke.com naleznete kromě výše uvedeného odkazu na youtube také propojení na Facebook, Twitter, Expo21xx a Pressebox. Tato propojení se uskutečňují, aby se zapojily sociální výstupy odpovědné osoby a podniku do internetové prezentace a podnik se tak představil jako celek, popř. k poskytnutí obsahu, který v rámci internetové prezentace není nabízen.

Když dotyčná osoba klikne na takovýto odkaz, naváže její prohlížeč přímé spojení se serverem příslušné webové stránky. Serveru bude sděleno, odkud Vaše IP adresa zvolila stránku daného poskytovatele. Pokud je uživatel navíc přihlášen na některém sociálním médiu, obdrží toto médium příslušnou informaci, kterou může přiřadit k Vašemu profilu. Odpovědná osoba nemůže tento mechanismus nijak ovlivnit.

Využívání služeb je v každém případě v zájmu odpovědné osoby, aby mohla dotyčné osobě nejjednodušším způsobem prezentovat sociální výstup. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR.

Pro další informace se obraťte prosím na adresy:

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.
 

Cookies

 
V některých částech webových stránek se používají takzvané cookies, abychom Vám mohli poskytnout individuálnější službu. Cookies jsou identifikátory, které může webový server poslat do Vašeho počítače, aby jej po dobu trvání návštěvy identifikoval. Cookies se používají zejména k rozpoznání jazyka Vašeho vyhledávače; po zavření příslušné tabulky se cookie smaže. Většina vyhledávačů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Ukládání cookies ale můžete také deaktivovat nebo můžete svůj vyhledávač nastavit tak, aby Vás o umístění cookies informoval.

Používání cookies se uskutečňuje na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písmeno f) GDPR, protože tyto zaručují optimální funkčnost a bezpečnost naší internetové nabídky. Poskytování takovéto internetové nabídky je v našem oprávněném zájmu.

V zásadě neexistuje žádná zákonná, smluvní či jiná povinnost poskytování osobních údajů. Neposkytnutí může u dotyčné osoby vést k nevýhodám, jako je snížená funkčnost webového výstupu a jeho funkcí.
 

Edit cookie settings
 

Práva dotyčné osoby

 
V rámci GDPR máte následující práva: můžete

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Můžete požadovat zejména informace o
  • účelech zpracování,
  • kategorii osobních údajů,
  • kategoriích příjemců, kterým jsme zpřístupnili nebo zpřístupníme Vaše údaje,
  • plánované době uložení,
  • existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku,
  • existenci práva na podání stížnosti,
  • původu Vašich údajů, jestliže tyto nebyly shromážděny u nás,
  • jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. na průkazné informace o jejich podrobnostech;

 

 • podle čl. 16 GDPR požadovat okamžité opravení nesprávných nebo doplnění Vašich osobních údajů, které jsou u nás uložené;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uložené, pokud jejich zpracování není nutné k výkonu práva na svobodnému vyjádření názoru a na informace, ke splnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu či ochraně právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, zpracování je neoprávněné, Vy ale odmítáte vymazání údajů a my tyto údaje již nepotřebujeme, avšak vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků, nebo jste vznesl(a) námitku podle čl. 21 GDPR proti jejich zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat svůj souhlas, které jste nám někdy udělil(a), a to s důsledkem, že do budoucna již nebudeme smět pokračovat ve zpracování údajů založeném na tomto souhlasu;
 • podle čl. 77 GDPR si stěžovat u dozorčího orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí úřad Vašeho obvyklého místa pobytu nebo pracoviště či sídla naší kanceláře.
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas, např. ve smyslu čl. 7 odst. 1, 9 odst. 2 písmeno a) GDPR nebo také § 26 odst. 2 str. 1 zákona o ochraně osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 str. 1 GDPR.

 
Právo na námitku dotyčné osoby

 
Jestliže jsou Vaše údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písmeno f) GDPR, jste oprávněn(a) z důvodů vyplývajících ze zvláštní situace podle čl. 21 odst. 1 S. 1 GDPR vznést námitku proti jejich zpracování. V takovémto případě Vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány, ledaže by odpovědná osoba mohla prokázat nezbytné chráněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami; to samé platí pro případ, když zpracování slouží k uplatnění, výkonu a ochraně právních nároků, čl. 21 odst. 1 S. 2 GDPR.

Za tímto účelem se prosím obraťte na výše uvedené adresy.
 

Bezpečnost


HENNECKE-OMS používá technická a organizační opatření k ochraně Vámi poskytnutých údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. V případě sběru a zpracování osobních údajů se informace přenášejí v kódované podobě, aby se předešlo zneužití těchto údajů třetí osobou. Naše bezpečnostní opatření se průběžně přepracovávají v souladu s technologickým vývojem. V současnosti využíváme při návštěvě webových stránek postup SSL, který je zabezpečený kódováním RSA se 2048 bity.
 

Platnost

 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 25.05.2018